Upphovsrätt och AI

Allt innehåll på denna webbplats inklusive text, grafik, bilder, webbdesign, film, ljud och annat innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagen inklusive såväl upphovsrätten som förekommande närstående rättigheter. Lokaltidningen förbehåller sig alla rättigheter till innehållet, inklusive rätten att använda innehållet och presspublikationen för text- och datautvinning i enlighet med § 15a upphovsrättslagen och artikel 4 i upphovsrättsdirektivet.

Det är inte tillåtet att använda och inte heller att underlätta eller tillåta användningen av denna webbplats och/eller något innehåll för något annat ändamål utan föregående skriftligt godkännande, detta inkluderar bland annat men är inte begränsat till, skrapning av innehållet eller reproduktion, ändring, insamling eller extraktion av innehållet för text- och dataaggregering, analys eller utvinning eller kommersiellt bruk.

In English

All content on this website, including text, graphics, images, web design, film, sound and other content, is protected by copyright law, including copyright and neighbouring rights. Lokaltidningen reserves all rights to the content, including the right to use the content and the press publication for text and data mining purposes in accordance with Section 15a of the Copyright Act and Article 4 of the Copyright Directive.

It is not permitted to use nor to facilitate or permit the use of this Website and/or any Content for any other purpose without our prior written consent, including, but not limited to, scraping the Content or reproducing, modifying, collecting or extracting the Content for text and data aggregation, analysis or extraction or commercial use.